Thuật ngữ IFRS: Potential ordinary share

dịch tiếng Việt: Cổ phiếu phổ thông tiềm năng


Potential ordinary share là gì?

Potential ordinary share (Cổ phiếu phổ thông tiềm năng) được định nghĩa là Một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khác có thể mang lại cho người nắm giữ chúng quyền nhận cổ phiếu phổ thông.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top