Thuật ngữ IFRS: Principal market

dịch tiếng Việt: Thị trường chính yếu


Principal market là gì?

Principal market (Thị trường chính yếu) được định nghĩa là Thị trường có khối lượng và mức độ hoạt động lớn nhất đối với tài sản hoặc nợ phải trả.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top