Thuật ngữ IFRS: Risk premium

dịch tiếng Việt: Phần bù rủi ro


Risk premium là gì?

Risk premium (Phần bù rủi ro) được định nghĩa là Phần bù đắp được tìm kiếm bởi những bên tham gia thị trường không thích rủi ro vì tính không chắc chắn vốn có trong dòng tiền của một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả. Phần bù rủi ro cũng được gọi là "điều chỉnh rủi ro".


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top