IFRS 6 – Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

(IFRS 6 – Thăm dò và đánh giá tài sản tài nguyên khoáng sản)

Ban hành: 12/2004

Hiệu lực: 01/2006

Lượt xem: 1.441


Giới thiệu về IFRS 6

IFRS 6 áp dụng đối với các chi phí phát sinh từ hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản của doanh nghiệp. Chuẩn mực này cũng sửa đổi việc đánh giá suy giảm giá trị đối với các tài sản hình thành từ việc thăm dò và khai thác các tài nguyên khoáng sản với các dấu hiệu nhận biết sự suy giảm tài sản riêng.

IFRS 6 được ban hành vào tháng 12/2004 và áp dụng cho các Báo cáo tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2006.

Tóm tắt IFRS 6

Nội dung đang được cập nhật

Các thuật ngữ sử dụng trong IFRS 6

Các bài viết liên quan đến IFRS 6

Toàn văn Chuẩn mực IFRS 6

Không có thông tin

Download các tài liệu liên quan đến IFRS 6

Scroll to Top