Thuật ngữ IFRS: Funding (of retirement benefits)

dịch tiếng Việt: Gây quỹ (phúc lợi hưu trí)


Funding (of retirement benefits) là gì?

Funding (of retirement benefits) (Gây quỹ (phúc lợi hưu trí)) được định nghĩa là Việc chuyển tài sản cho một đơn vị (quỹ) tách biệt với đơn vị sử dụng lao động để đáp ứng các nghĩa vụ trong tương lai cho việc thanh toán các khoản phúc lợi hưu trí.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top