Thuật ngữ IFRS: Retirement benefit plans

dịch tiếng Việt: Quỹ phúc lợi hưu trí


Retirement benefit plans là gì?

Retirement benefit plans (Quỹ phúc lợi hưu trí) được định nghĩa là các thỏa thuận trong đó đơn vị cung cấp phúc lợi cho người lao động trong hoặc sau khi chấm dứt phục vụ (dưới hình thức thu nhập hàng năm hoặc khoán một khoản tiền) khi những khoản phúc lợi đó hoặc các khoản đóng góp của người sử dụng lao động cho các quỹ này có thể được xác định hoặc ước tính trước khi người lao động nghỉ hưu dựa trên tài liệu hoặc thực tiễn tại đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top