Thuật ngữ IFRS: Group of insurance contracts

dịch tiếng Việt: Nhóm hợp đồng bảo hiểm


Group of insurance contracts là gì?

Group of insurance contracts (Nhóm hợp đồng bảo hiểm) được định nghĩa là Một tập hợp các hợp đồng bảo hiểm được tạo thành từ việc chia nhỏ một danh mục hợp đồng bảo hiểm nào đó, với điều kiện tối thiểu là, gồm các hợp đồng phát hành cách nhau không quá một năm và tại thời điểm ghi nhận ban đầu là:

(a)  Hợp đồng bị lỗ;

(b) Ít có khả năng trở thành  hợp đồng bị lỗ sau thời điểm ghi nhận ban đầu; hoặc

(c) Không rơi vào một trọng hai trường hợp (a) hoặc (b) nêu trên.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top