Thuật ngữ IFRS: Portfolio of insurance contracts

dịch tiếng Việt: Danh mục hợp đồng bảo hiểm


Portfolio of insurance contracts là gì?

Portfolio of insurance contracts (Danh mục hợp đồng bảo hiểm) được định nghĩa là Các hợp đồng bảo hiểm chịu rủi ro tương tự và được quản lý cùng nhau.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top