Thuật ngữ IFRS: Structured entity

dịch tiếng Việt: Đơn vị được cấu trúc


Structured entity là gì?

Structured entity (Đơn vị được cấu trúc) được định nghĩa là Đơn vị được thành lập theo đó quyền biểu quyết hoặc quyền tương tự không phải là yếu tố chi phối trong việc quyết định bên nào kiểm soát đơn vị đó, chẳng hạn như khi các quyền biểu quyết chỉ liên quan đến  công việc hành chính và các hoạt động liên quan đều được điều hành theo các thỏa thuận trong hợp đồng.
Đoạn B22 - B24 của IFRS 12 cung cấp thêm thông tin về các đơn vị được cấu trúc.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top