Thuật ngữ IFRS: Joint operator

dịch tiếng Việt: Bên tham gia hoạt động chung


Joint operator là gì?

Joint operator (Bên tham gia hoạt động chung) được định nghĩa là Một bên có chung quyền kiểm soát đối với hoạt động chung đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top