Thuật ngữ IFRS: Joint venturer

dịch tiếng Việt: Bên góp vốn liên doanh


Joint venturer là gì?

Joint venturer (Bên góp vốn liên doanh) được định nghĩa là bên tham gia vào liên doanh có chung quyền kiểm soát đối với liên doanh đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top