Thuật ngữ IFRS: Joint venture

dịch tiếng Việt: Công ty liên doanh


Joint venture là gì?

Joint venture (Công ty liên doanh) được định nghĩa là Một thỏa thuận chung theo đó các bên có chung quyền kiểm soát có quyền đối với tài sản thuần của thỏa thuận.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top