IFRS 11 – Joint Arrangements

(IFRS 11 – Thoả thuận liên doanh)

Ban hành: 05/2011

Hiệu lực: 01/2013

Lượt xem: 22


Scroll to Top