Thuật ngữ IFRS: Lease term

dịch tiếng Việt: Thời hạn thuê


Lease term là gì?

Lease term (Thời hạn thuê) được định nghĩa là Là thời hạn không hủy ngang mà bên thuê có quyền sử dụng tài sản cơ sở, cùng với:

(a) Thời hạn được bao trùm  bởi một quyền chọn gia hạn hợp đồng thuê nếu bên thuê chắc chắn thực hiện quyền chọn đó; và

(b) Thời hạn được bao trùm bởi một quyền chọn để chấm dứt hợp đồng thuê nếu bên thuê chắc chắn không thực hiện quyền chọn đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top