Thuật ngữ IFRS: Short-term lease

dịch tiếng Việt: Hợp đồng thuê ngắn hạn


Short-term lease là gì?

Short-term lease (Hợp đồng thuê ngắn hạn) được định nghĩa là Một hợp đồng thuê, tại ngày tài sản thuê bắt đầu sẵn sàng sử dụng, có thời hạn không quá 12 tháng. Một hợp đồng thuê bao gồm quyền chọn mua thì không phải là hợp đồng thuê ngắn hạn.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top