Thuật ngữ IFRS: Multi-employer (benefit) plans

dịch tiếng Việt: Quỹ phúc lợi có sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động


Multi-employer (benefit) plans là gì?

Multi-employer (benefit) plans (Quỹ phúc lợi có sự tham gia của nhiều bên sử dụng lao động) được định nghĩa là quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định, hoặc quỹ phúc lợi với mức phúc lợi xác định (không phải là quỹ phúc lợi của nhà nước) có đặc điểm:

(a)  tích lũy tài sản do nhiều đơn vị không chịu sự kiểm soát chung đóng góp; và

(b)  sử dụng các tài sản đó để cấp phúc lợi cho người lao động thuộc nhiều đơn vị khác nhau, trên cơ sở không phân biệt đơn vị sử dụng lao động khi xác định mức đóng góp và mức phúc lợi chi trả.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top