Thuật ngữ IFRS: Defined contribution plans

dịch tiếng Việt: Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định


Defined contribution plans là gì?

Defined contribution plans (Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định) được định nghĩa là Quỹ phúc lợi sau khi nghỉ việc theo đó đơn vị nộp các khoản đóng góp cố định vào một đơn vị riêng biệt (một quỹ), và sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hay nghĩa vụ ngầm định buộc phải trả thêm các khoản đóng góp nào khác trong trường hợp quỹ không có đủ tài sản để thực hiện các nghĩa vụ phúc lợi cho người lao động liên quan đến thời gian làm việc hiện tại và trước đó của người lao động.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top