Thuật ngữ IFRS: Operating lease

dịch tiếng Việt: Thuê hoạt động


Operating lease là gì?

Operating (Thuê hoạt động) được định nghĩa là Một hợp đồng thuê không chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu của một tài sản cơ sở.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top