Thuật ngữ IFRS: Rate-regulated activities

dịch tiếng Việt: Các hoạt động bị kiểm soát giá


Rate-regulated activities là gì?

Rate-regulated activities (Các hoạt động bị kiểm soát giá) được định nghĩa là Các hoạt động của đơn vị là đối tượng bị kiểm soát giá.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top