Thuật ngữ IFRS: Relevant activities

dịch tiếng Việt: Các hoạt động liên quan


Relevant activities là gì?

Relevant activities (Các hoạt động liên quan) được định nghĩa là các hoạt động của bên được đầu tư có ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận của họ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top