Thuật ngữ IFRS: Rate regulation

dịch tiếng Việt: Quy định kiểm soát giá


Rate regulation là gì?

Rate regulation (Quy định kiểm soát giá) được định nghĩa là Việc thiết lập khung giá tính phí cho khách hàng đối với hàng hóa, dịch vụ và khung giá đó phải chịu sự giám sát và/hoặc phê duyệt bởi cơ quan quản lý giá.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top