Thuật ngữ IFRS: Rate regulator

dịch tiếng Việt: Cơ quan quản lý giá


Rate regulator là gì?

Rate regulator (Cơ quan quản lý giá) được định nghĩa là Một Cơ quan theo luật định có thẩm quyền thiết lập mức giá hoặc khung giá để ràng buộc đơn vị. Cơ quan quản lý giá có thể là bên thứ ba hoặc bên liên quan của đơn vị, bao gồm cả ban quản trị riêng của đơn vị, nếu cơ quan đó được yêu cầu theo luật định để thiết lập mức giá vì lợi ích của khách hàng và đảm bảo tài chính của đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top