Thuật ngữ IFRS: Unearned finance income

dịch tiếng Việt: Doanh thu tài chính chưa thực hiện


Unearned finance income là gì?

Unearned finance income (Doanh thu tài chính chưa thực hiện) được định nghĩa là chênh lệch giữa:

(a)  Khoản đầu tư gộp trong hợp đồng thuê tài sản; và

(b)  Khoản đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tài sản.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top