Thuật ngữ IFRS: Equity method

dịch tiếng Việt: Phương pháp vốn chủ sở hữu


Equity method là gì?

Equity method (Phương pháp vốn chủ sở hữu) được định nghĩa là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi đối với phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên được đầu tư.

Nhà đầu tư phải trình bày trong Báo cáo lãi, lỗ của mình phần sở hữu trong kết quả kinh doanh của bên được đầu tư; Phần sở hữu của nhà đầu tư trong báo cáo thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết cũng phải được trình bày trong báo cáo thu nhập toàn diện khác của nhà đầu tư.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top