Thuật ngữ IFRS: Post-employment benefits

dịch tiếng Việt: Phúc lợi sau khi nghỉ việc


Post-employment benefits là gì?

Post-employment benefits (Phúc lợi sau khi nghỉ việc) được định nghĩa là Các khoản phúc lợi cho người lao động (không phải là phúc lợi khi chấm dứt hợp đồng và phúc lợi ngắn hạn cho người lao động) mà đơn vị phải trả cho người lao động sau khi hoàn thành kết thúc thời gian làm việc tại đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top