Thuật ngữ IFRS: Investment contract with discretionary participation features

dịch tiếng Việt: Hợp đồng đầu tư có đặc tính chia sẻ tùy thuộc


Investment contract with discretionary participation features là gì?

Investment contract with discretionary participation features (Hợp đồng đầu tư có đặc tính chia sẻ tùy thuộc) đươc định nghĩa là Một công cụ tài chính mà ngoài quyền lợi không tùy thuộc vào quyết định của tổ chức phát hành, nhà đầu tư được nhận thêm một khoản mà:

(a) là một phần đáng kể trong tổng quyền lợi hợp đồng;

(b) thời điểm hoặc độ lớn theo hợp đồng là tùy thuộc vào quyết định của tổ chức phát hành; và

(c) theo hợp đồng, sẽ dựa trên:

  • (i) Lãi lỗ trên một nhóm hoặc một loại hợp đồng cụ thể;
  • (ii) Lãi lỗ đầu tư đã thực hiện và / hoặc chưa thực hiện trên một nhóm tài sản cụ thể do tổ chức phát hành nắm giữ; hoặc
  • (iii) Lãi hoặc lỗ của tổ chức hoặc quỹ phát hành hợp đồng.

Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top