Thuật ngữ IFRS: Onerous contract

dịch tiếng Việt: Hợp đồng có rủi ro lớn


Onerous contract là gì?

Onerous contract (Hợp đồng có rủi ro lớn) được định nghĩa là một hợp đồng trong đó các khoản chi phí không tránh khỏi để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng vượt quá lợi ích kinh tế dự kiến thu được từ hợp đồng đó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top