Thuật ngữ IFRS: Reinsurance contract

dịch tiếng Việt: Hợp đồng tái bảo hiểm


Reinsurance contract là gì?

Reinsurance contract (Hợp đồng tái bảo hiểm) được định nghĩa là Một hợp đồng bảo hiểm phát hành bởi một công ty bảo hiểm (công ty tái bảo hiểm) để bồi thường cho một công ty bảo hiểm khác cho các tổn thất từ một hoặc nhiều hợp đồng phát hành bởi công ty bảo hiểm khác đó (hợp đồng gốc).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top