Thuật ngữ IFRS: Vested benefits

dịch tiếng Việt: Phúc lợi được nhận


Vested benefits là gì?

Vested benefits (Phúc lợi được nhận) được định nghĩa là khoản phúc lợi, quyền được nhận khoản phúc lợi, dưới điều khoản của quỹ phúc lợi hưu trí, không phụ thuộc vào việc cá nhân có tiếp tục làm việc nữa hay không.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top