IAS 21 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

(IAS 21 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái)

Ban hành: 12/2003

Hiệu lực: 01/2005

Lượt xem: 7


Scroll to Top